Geschiedenis

1969

De R.K. Stichting Bejaardenzorg St. Petrus exploiteert een nieuw bejaardenhuis met kamertjes - met eigen douche, toilet en een balkon – en aanleunwoningen, verbonden met het huis. Verder is een oud ‘huis’ in exploitatie dat nodig vernieuwd moet worden, ook met aanleunwoningen. Ook is er een groot verpleeghuis in aanbouw door de stichting Verpleeghuis in oprichting. 

Op 6 juni 1969 fuseren deze organisaties tot één stichting: de R.K. Stichting voor verpleging van zieken en verzorging van bejaarden.

Geschiedenis van Vitalis

1974

De heer P. Timmers, algemeen directeur en de heer drs. G. van der Kruijs, voorzitter van het bestuur, brengen een spectaculaire vernieuwing tot stand in de Nederlandse bejaardenzorg. In 1974 wordt het eerste woonzorgcentrum (Kronehoef) van Nederland geopend, vooruitlopend op wet- en regelgeving die pas in of rond het jaar 2000 ontstaat. 

Hier zijn onder één dak, in appartementen, senioren gehuisvest: zelfstandig met een extra servicepakket of in verzorging op basis van de Wet op de bejaardenoorden. Er hoeft niet meer te worden verhuisd binnen het bejaardenhuis als de zorg toeneemt of wanneer de partner komt te overlijden. Er staat geen bed meer op de kamer. Alle bewoners hebben een eigen balkon en een eigen keuken. 

Er komen bezwaren van wet- en regelgevers tot aan de Raad van State toe. Deze procedure wordt uiteindelijk gewonnen en als beloning komt de minister van Volkshuisvesting het tweede woonzorgcentrum van Nederland één jaar later, officieel openen. De wachtlijsten groeien onder de succesvolle formule. ‘Heel Nederland’ komt kijken naar het resultaat. Niemand durft het na te doen, afgezien van collega’s van de Protestant Christelijke Stichting in Eindhoven. 

1986

Omstreeks 1986 gaat de heer P. Timmers met pensioen. Hij wordt opgevolgd door de heer L. de Wilde die begin 1987 overlijdt. Diens opvolger is Tiny van Eerd, een ondernemend bestuurder, bouwer, financieel deskundige, met hart voor de zorg.

1999

In 1999 ontstaat de stichting De Vitalis Zorg Groep door een fusie met de stichting WoonVormen voor Ouderen. De Raad van Bestuur bestaat nu uit Ton van Gerven, Tiny van Eerd en John Bergs. In 2002 neemt Tiny van Eerd afscheid en in 2004 Ton van Gerven hetzelfde. Léon Rulkens treedt in 2005 toe tot de raad van bestuur van De Vitalis Zorg Groep. 

De fusie op 1 januari 1999 tussen de R.K. Stichting voor verpleging van zieken en verzorging van bejaarden en de stichting Woonvormen voor Ouderen tot De Vitalis Zorg Groep is een van de hoogtepunten in de geschiedenis van de zorg in Eindhoven. Gelijkgestemde ambitieniveaus in het werk met tegengestelde persoonlijke ambities samenbrengen en smeden tot één geheel zonder herkenbare bloedgroepen, is een prestatie geweest waaraan velen een grote bijdrage hebben geleverd. Hierdoor is het fundament voor de toekomst nog hechter geworden.

De naam ‘Vitalis’

In een prijsvraag voor een nieuwe naam van de gefuseerde organisatie kwam voormalig medisch directeur van verpleeghuis De Weerde, Peter Spit, met de naam ‘Vitalis’: vita van leven, en vitaal wat we willen blijven.

De naam was echter al bezet door een bureau voor zorgbemiddeling, wat een behoorlijke financiële claim zou kunnen betekenen. Gelukkig brak het licht door tijdens een vergadering over dit probleem: er is een heilige die zo heet... De heilige Vitalis, een van de eerste christenen die een marteldood stierf, met een kerk in Ravenna naar hem genoemd. En, namen mogen niet exclusief geclaimd worden, maar zijn vrij voor gebruik door iedereen.

2007

In 2007 fuseert De Vitalis Zorg Groep met de Sterren. Het bestuur is dan in handen van bestuursvoorzitter John Bergs, Léon Rulkens en Coby Maas. In 2008 treedt Coby Maas af en neemt John Bergs ook afscheid. Léon Rulkens wordt bestuursvoorzitter en Pink van Veen treedt toe als bestuurslid. 

De fusie beoogt om op lange termijn het aanbod in wonen, zorg en dienstverlening van beide organisaties uit te breiden en te versterken om beter te kunnen inspelen op de vraag van de cliënten; nu en in de toekomst. Bij de nieuwe organisatie worden de sterke kanten van Vitalis en De Sterren gecombineerd tot een krachtige, innovatieve en professionele onderneming op het gebied van wonen met zorg en dienstverlening.

De Sterren en De Vitalis Zorg Groep zijn na deze fusie de grootste aanbieder van woonzorg- en verpleeghuisvoorzieningen in de regio Zuidoost-Brabant en gaan samen verder onder de naam Vitalis WoonZorg Groep. De nieuwe organisatie biedt alle vormen van beschermd, verzorgd en verpleegd wonen in de seniorenmarkt. Tot de Vitalis WoonZorg Groep behoren ook de stichtingen Vitalis Sociale Woonvormen (woningcorporatie) en Vitalis Residentiële Woonvormen (residentiële appartementen). 

2009

Vanaf 2009 krijgen alle locaties van Vitalis ‘Vitalis’ voor hun eigennaam. Vitalis-locaties worden vanaf die tijd zelfstandig in de markt gezet.

2015

In lijn met de strategische koers ‘A la carte’ van Vitalis, waarbij expliciet is gekozen voor een focus en prioritering op het organiseren en faciliteren van zorg, welzijn en behandeling en het vinden van samenwerkingspartners op het gebied van wonen, is de stichting Vitalis Sociale Woonvormen eind 2015 gefuseerd met Wooninc. Hiermee is de stichting Vitalis Sociale Woonvormen d.d. 30.12.2015 opgeheven en het vastgoed overgedragen aan Wooninc.

Stichting Vitalis Sociale Woonvormen is in 1990 opgericht onder de naam van R.K. Stichting Bejaardenhuisvesting en verbonden met de rechtspersonen Vitalis WoonZorg Groep en Vitalis Zorg Groep. Sinds de oprichting heeft de toegelaten instelling zich sterk gemaakt overeenkomstig haar doelstelling: het realiseren van volkshuisvesting voor ouderen en samen met de verbonden stichtingen het gehele pakket van zorg, wonen en dienstverlening aan ouderen vraaggericht aan te kunnen bieden.

Anno 2015 vraagt de taak van volkshuisvesting een andere manier en omvang van organiseren. Vitalis blijft kiezen voor een gezamenlijk aanbod richting haar klanten, maar kiest er bewust voor niet alles zelfstandig uit te blijven voeren, en zoekt samenwerking met partijen zodat het meest optimale aanbod voor de klant ontstaat. Het beste uit twee werelden. Vitalis heeft qua samenwerking een gedegen partner gevonden om tezamen in Eindhoven en omgeving de cliënten en huurders te bedienen vanuit dezelfde gedeelde missie en visie.

Tegelijkertijd is met de fusie Vitalis Sociale Woonvormen met Wooninc. een vastgoedtransactie gesloten: Vitalis Landgoed de Klokkenberg en Vitalis Brunswijck zijn eigendom geworden van Wooninc.

Tevens in lijn met de strategische koers ‘A la carte’ van Vitalis, waarbij expliciet is gekozen voor een focus en prioritering op het organiseren en faciliteren van zorg, welzijn en behandeling en het vinden van partners op het gebied van wonen, is in 2015 toegewerkt naar de verkoop van residentieel vastgoed. Dit heeft geresulteerd in de verkoop van Vitalis De Hoeve en Vitalis residentie Wilgenhof. Vitalis blijft de zorg- en dienstverlening op deze complexen verzorgen.

2016

Vitalis Zorg Groep en Wooninc. sluiten een alliantie-overeenkomst om samen één aanspreekpunt voor wonen, zorg, behandeling en welzijn te organiseren voor ouderen in de metropool regio Eindhoven. Het WoonincPlusVitalis Klantencentrum (opgericht per januari 2016) is hier een uitwerking van.

De alliantie-overeenkomst en het ontwerp en inrichting van het Klant- en Informatiecentrum sluit volledig aan bij de ambities en de koers voor Vitalis om de ouderenzorg nu en in de toekomst op haar eigen wijze voort te blijven zetten, met oog voor de klant en de kwaliteit. Ruimte voor een eigen leven wordt hierbij optimaal nagestreefd. Daarnaast biedt het kansen voor de toekomst waaronder de uitbreidingsmogelijkheden van de productie door het leveren van zorg- en dienstverlening aan de huurders (van de doelgroep ouderen) van Wooninc. en de positie als kennis en expertisecentrum voor ouderen. Zie voor meer informatie de website www.woonincplusvitalis.nl

Inge Fleischeuer wordt in september benoemd tot bestuurder van Vitalis WoonZorg Groep.

2017

Vitalis Peppelrode won op donderdag 11 mei de award ‘meest belevingsgericht zorghuis van Nederland’ gewonnen. De vakjury gaf in hun verhaal naar de onthulling van de winnaar aan: “Medewerkers zijn doortrokken door de beleving van de cliënt, ze beleven mee mét de cliënt, ze spreken vanuit hun hart en dat voelt heel erg goed. Wij zouden wel in deze zorginstelling willen wonen". Wat zijn we trots op dit mooie compliment!

2018

In toenemende mate zien we een groeiende bevolkingsgroep van wie de zorgvraag stijgt, maar die geen indicatie meer krijgt voor het verpleeghuis. Vitalis Wijkzorg speelt met de nieuwe woonvorm ‘Geclusterd verzorgd wonen’ in op dit gat. Het samenzijn en de verbondenheid met elkaar biedt bovendien een oplossing voor de eenzaamheidproblematiek. Vitalis onderzoekt dan ook, in nauwe samenwerking met Wooninc., de behoefte onder bewoners woonachtig op twee andere WoonincPlusVitalis locaties.

Vitalis ondertekende samen met regionale zorgaanbieders Archipel, Lunet zorg, RSZK en Centrale24 een intentieverklaring om verregaand samen te werken op het gebied van innovatie en zorgtechnologie. Het doel van deze samenwerking is nog beter in te spelen op de toenemende zorgvraag in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Een investeringsfonds om de bedachte innovaties daadwerkelijk uit te voeren is het eerste concrete wapenfeit.

2019

Vitalis Brunswijck werd met het project ‘Domotica’ genomineerd voor de Challenge ‘Verpleeghuizen van de Toekomst’ van het ministerie van VWS, die innovatie in de verpleeghuissector een impuls geeft door aandacht te schenken aan verpleeghuizen die structurele innovatieve toepassingen implementeren. 

Vitalis heeft in 2018 samen met de Gemeente Eindhoven en andere zorginstellingen afspraken gemaakt over duurzaam werken. In 2019 worden op locaties, aan de hand van de milieuthermometer, keuzes gemaakt.  Ook vragen we vanaf heden onze medewerkers en vrijwilligers om ons te helpen met het goed gebruiken van o.a. apparaten, lichten en de verwarming/airco. Op naar een groener Vitalis in 2019!

Op 6 juni 2019 bestonden we 50 jaar en trakteerden we op alle locaties.. In september 2018 hebben we ‘Op weg naar 50 jaar’ groots ingeluid met een feestweek, die bij cliënten en medewerkers hopelijk nog vers in het geheugen staat.

2020

Vanaf maart 2020 stond de wereld op z’n kop. Ook bij Vitalis deed corona zijn intrede. Vitalis zet zich echter te allen tijde in om, op creatieve wijze én binnen de richtlijnen geluksmomenten bij ouderen te creëren. Naast het ontvangen van de kaartjes/brieven en het beeldbellen, starten we op locaties met intelligente buitenbezoeken / raambezoeken in cabines om de kans op besmettingen zoveel mogelijk te beperken. Het gedrag (alertheid, uithoudingsvermogen en saamhorigheid) van onze bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewerkers maakte het grote verschil. Voor onze medewerkers in Eindhoven richten we een eigen teststraat in om daar laagdrempelig, 7 dagen per week een coronatest te kunnen laten afnemen. Vanwege de overbezetting bij de GDD nam dit bij onze medewerkers veel onrust weg en het leverde een belangrijke bijdrage in de continuering van onze zorg.

2021

Vitalis onderschrijft het beleid van het RIVM: vaccineren helpt om deze coronacrisis door te komen en stimuleert medewerkers dit te doen. Ook heeft Vitalis zich maximaal gefocust op het vaccineren van verpleeghuiscliënten en het ondersteunen bij het vaccineren door de huisartsenpost OostbrabantDoor de hoge vaccinatiegraad leefden we in onze sector uiteindelijk in zogeheten ‘bubbels’. Door een gerichte en stap voor stap werkwijze, versoepelden we verstandig vooruitlopend op de maatschappij. Een proces dat werd gesteund door beroeps- en brancheverenigingen zoals Actiz en Verenso. Eind 2021 besloten we, mede door overbelasting bij de GGD, om zelf boostervaccinaties te organiseren voor alle bewoners die zorg ontvangen van Vitalis. Uiteindelijk hebben we ook voor onze medewerkers een boosterprikbus ingezet om laagdrempelig medewerkers met direct cliënten contact op 10 locaties in Eindhoven een boosterprik te geven.

De creatieve boekjes Vitamines voor de Geest – bedacht en ontwikkeld door Vitalis en literatuurorganisatie De Nieuwe Oost | Wintertuin – gaan landelijk verder. In de boekjes staan laagdrempelige creatieve opdrachten met zeggingskracht, die bijdragen aan een zinvolle dag.

In het PSV stadion de samenwerking getekend tussen Vitalis WoonZorg Groep, PSV Foundation, Alzheimer Nederland, TU Eindhoven en Fontys Hogescholen. Bovendien werd de aftrap gedaan voor het eerste gezamenlijke project Tikkie Terug. 

Door een samenwerking tussen Vitalis, Archipel en het Catharina ziekenhuis komen CVA-patiënten voortaan sneller op de juiste plek voor de start van hun revalidatie.

De transitiemiddelen vanuit het VVT-platform zetten we in om de zorg op het gebied van Parkinson voor de regio goed in te richten. Vitalis neemt hierin als kenniscentrum Parkinson de regie. Uitgangspunt is maximale samenwerking en verbinding met de regio partners.

Eind september 2021 hebben ruim 50 medewerkers, uit diverse functies, hun opleiding tot Spiegelaar (in samenwerking met Perspekt) afgerond én de eerste spiegelbezoeken op onze locaties afgelegd. Trots zijn we op deze nieuwe manier van werken aan de kwaliteit; waarbij we teams zonder oordeel een spiegel voorhouden.

Vitalis WoonZorg Groep heeft het bronzen certificaat van de milieuthermometer behaald. Het is de afronding van de eerste fase van de Green Deal die Vitalis drie jaar geleden heeft afgesloten met de gemeente Eindhoven. Inmiddels is ook al gestart met de Green Deal 2.0.