Inspraak

Inspraak

Vitalis maakt graag gebruik van wat er leeft in de organisatie, bij de ouderen, de medewerkers en de vrijwilligers. Zij kunnen op verschillende manier invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Vitalis kan hier alleen maar beter van worden.

Inspraak voor cliënten

De medezeggenschap van de cliënten van de Vitalis Zorg Groep en de Vitalis Behandel Groep is gebaseerd op de wettelijke kaders. Voor de zorg die gefinancierd wordt via de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de medezeggenschap gebaseerd op de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Cliëntenraden op locatie

Vitalis heeft een vaste overlegstructuur van de directies Zorg, Wonen en Welzijn met cliëntenraden. In dit overleg worden de onderwerpen besproken die de cliënten aangaan, zoals de kwaliteit van de zorg en dienstverlening, de bedrijfsvoering, de tariefstructuur en het woon- en leefklimaat, waaronder ook verbouw- en nieuwbouwprojecten. Bij de medezeggenschap ligt het zwaartepunt op het overleg op de locaties. Cliënten worden rechtstreeks betrokken en hebben inspraak bij aangelegenheden die zo dicht mogelijk bij de eigen leef- en woonsituatie liggen.

Centrale Cliëntenraad

Daarnaast heeft Vitalis de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad kan voorstellen doen over alle beleidsaangelegenheden die meerdere cliëntenraden van locaties betreffen. Dit binnen de kaders die de wet aan cliëntenraden toekent.

De Cliëntenraad heeft met de Raad van Bestuur afgesproken dat in de Centrale Cliëntenraad alle belangrijke beleidsaangelegenheden aan de orde komen die Vitalis betreffen. Tot slot gaat het in de Centrale Cliëntenraad ook om de uitwisseling van kennis en informatie met de bestuurders vanuit cliëntperspectief. 

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de cliënten: vertegenwoordigers vanuit de locaties, die elk een eigen cliëntenraad kennen. De Centrale Cliëntenraad overlegt zes keer per jaar met de Raad van Bestuur. Hieraan gaat telkens een eigen overleg van de raad vooraf. 

Contact

Voorzitter van de Centrale Cliëntenraad is de heer Henri de Wijkerslooth

Via de ambtelijk secretaris van de Centrale Cliëntenraad mevrouw Anita van Hout, kunt u contact opnemen met (de voorzitter van) de (centrale) cliëntenraad.

E-mailadres: a.van.hout@vitalisgroep.nl