Wet Zorg en Dwang

Wet Zorg en Dwang

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. De wet is geschreven voor mensen met een gediagnosticeerde psychogeriatrische aandoening (dementie) of verstandelijke beperking.

De Wzd regelt dat de cliënt zorg krijgt waar hij/zij het mee eens is. Alleen als het echt niet anders kan, wordt onvrijwillige zorg toegepast. Dit is dan om ernstig nadeel te voorkomen, voor de cliënt of zijn omgeving. De wet regelt wanneer, waarom en hoe de cliënt onvrijwillige zorg krijgt. En dat onvrijwillige zorg het liefst zo snel mogelijk afgebouwd wordt en gestopt.

Een leven zonder risico’s bestaat niet. Dat geldt ook voor mensen die afhankelijk zijn van zorg. Toch kunnen de risico’s soms zo groot zijn, dat een beschermingsmiddel nodig is. Beschermingsmiddelen kunnen mensen in hun vrijheid beperken. Als iemand dit niet wil en het middel wordt toch toegepast, dan is er sprake van onvrijwillige zorg. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt dat dit zo min mogelijk gebeurt.

wzd

Onze visie

Ook bij Vitalis is en blijft vrijwillige zorg het uitgangspunt; zorg die aansluit bij de behoefte van de cliënt, met instemming van cliënt/vertegenwoordiger. Lukt dit niet, dan is ons laatste middel binnen de locaties de inzet van onvrijwillige zorg. We zorgen ervoor dat dit volgens de richtlijnen van de wet (pdf) gebeurt. De Wzd-functionaris ziet hierop toe.

De volgende medewerkers zijn aangesteld als Wzd functionaris:

Specialisten Ouderengeneeskunde:

 • Mw. M. Fahimi
 • Mw. T. Schols
 • Mw. J. Elbers
 • Dhr. F. Vennegoor op Nijhuis

GZ Psychologen:

 • Mw. H. Navest
 • Mw. M. Grit
 • Mw. P. Pizzocolo

Rechten en plichten en de Wet zorg en dwang

Cliënten met dementie krijgen meer rechten met de Wzd. Ze hebben recht op:

 • Een wettelijk vertegenwoordiger:
  Als er geen wettelijk vertegenwoordiger is, dan zal Vitalis de kantonrechter vragen een mentor te benoemen.
 • Advies en bijstand van een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP):
  Wordt er onvrijwillige zorg toegepast en heeft men vragen of plaatst men vraagtekens bij de toepassing, dan kan er aanspraak worden gedaan op een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon. Hij of zij kan ondersteunen en informatie geven bij vragen en problemen die er kunnen ontstaan rondom onvrijwillige zorg of opname en bij het doorlopen van de klachtenprocedure. De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor zowel de cliënt als de vertegenwoordiger en is niet in dienst van Vitalis.

Contactgegevens CVP:

Tel.: 088 929 40 99
E-mail: cvp@zorgbelang-brabant.nl

wzd

Klachten

Er is een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Worden ontevredenheden van een cliënt/vertegenwoordiger m.b.t. onvrijwillige zorg informeel onvoldoende naar tevredenheid afgehandeld, dan kan men binnen de Wzd formeel een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie over de volgende onderwerpen:

 • Het besluit om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen
 • Besluiten over uitvoering van onvrijwillige zorg op basis van het zorgplan of in onvoorziene situaties
 • Klachten over de wilsbekwaamheid van de cliënt
 • Klachten over beslissingen van de Wzd-functionaris
 • Klachten over een beslissing over verlof of ontslag
 • Klachten over afspraken in zorgplan m.b.t. benodigde toestemming zorgverantwoordelijke voor uitvoering onvrijwillige zorg die in het zorgplan is opgenomen
 • Klachten over afspraken in zorgplan m.b.t. informeren client/vertegenwoordiger voor uitvoering onvrijwillige zorg die in het zorgplan is opgenomen

Meer informatie vindt u op de website van de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) 

wzd

Formeel een klacht indienen

Wilt u formeel een klacht indienen over een onderwerp benoemd in de Wet zorg en dwang, bijvoorbeeld over onvrijwillige zorg of wilsbekwaamheid? Deze kunt u indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Dit kan via de klachtensecretaris van Vitalis: c.puttiger@vitalisgroep.nl. Bekijk voor meer informatie de website www.KCOZ.nl.

Wilt u meer weten over de Wzd en de laatste ontwikkelingen?